=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo Jazdy

Kategoria C

Testy Prawa Jazdy

Testy na Prawo Jazdy kategoria C

Rozpocznij test i sprawdź swoją wiedzę
Testy na Prawo Jazdy kategoria C - Egzamin na samochód ciężarowy

Osoby zainteresowane Egzaminem na Prawo Jazdy kategorii C mogą zdobyć więcej aktualnych informacji na stronie www Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy na samochody ciężarowe (kategoria C) osoba zainteresowana musi ukończyć 18 lat. Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 22 zł (jeżeli egzamin ten przeprowadzany jest w formie testu lub przy użyciu urządzenia komputerowego) albo 40 zł, jeżeli przeprowadza się go w formie ustnej. Z kolei egzamin teoretyczny to niezmienny koszt 160 zł.

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Szkolenie do egzaminu na prawo jazdy, które odbywa się w dowolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców trwa określoną ilość godzin. W przypadku kategorii C jest to stosownie 20 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin szkolenia praktycznego. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego można przystąpić do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Zasady egzaminowania na prawo jazdy w ośrodku WORD

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i złożyć tam wymagane dokumenty. Ośrodków jest na terenie Polski 49. Termin egzaminu uzgadnia się w wybranym WORD.

Osoba chcąca przystąpić do egzaminu musi złożyć następujące dokumenty.

  • wypełnione podanie,
  • 1 fotografia bez nakrycia głowy, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  • dowód potwierdzający zapłatę za egzamin,
  • orzeczenie lekarza o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu w zakresie szkolenia podstawowego,
  • jeżeli kandydat 3 razy uzyskał wynik negatywny na egzaminie teoretycznym lub praktycznym, to musi dostarczyć również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dodatkowego.
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Egzamin państwowy na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Egzamin teoretyczny składa się z maksymalnie 18 pytań testowych. Podchodzący do egzaminu ma do wyboru trzy możliwe odpowiedzi (A, B lub C). Ważne jest, że prawidłowa odpowiedź może być jedna, dwie lub wszystkie trzy. Pominięcie chociaż jednej dobrej lub wybranie nieprawidłowej odpowiedzi uznaje się za błąd. Test kategorii C składa się z 18 pytań specjalistycznych. Zdający może popełnić 2 błędy. Czas trwanie egzaminu jest niezmienny i trwa 25 minut. W przypadku, kiedy dana osoba zdaje testy na dwie kategorie czas egzaminu jest zwiększony o 10 min. Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie egzaminu komputerowego, pisemnego lub ustnego. Ważne jest, iż wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy od daty zdania. A w tym czasie można poprawiać egzamin praktyczny.

Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.