=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo Jazdy

Kategoria D

Testy Prawa Jazdy

Testy na Prawo Jazdy kategoria D

Rozpocznij test i sprawdź swoją wiedzę
Testy na Prawo Jazdy kategoria D - Egzamin na autobus

Osoby zainteresowane Egzaminem na Prawo Jazdy kategorii A mogą zdobyć więcej aktualnych informacji na stronie www Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Aby przystąpić do egzaminu na motocykl kategorii D osoba zainteresowana musi ukończyć 21 lat. Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 22 zł (jeżeli egzamin ten przeprowadzany jest w formie testu lub przy użyciu urządzenia komputerowego) albo 40 zł, jeżeli przeprowadza się go w formie ustnej. Z kolei egzamin teoretyczny to niezmienny koszt 160 zł.

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Szkolenie do egzaminu na prawo jazdy, które odbywa się w dowolnym Ośrodku Szkolenia Kierowców trwa określoną ilość godzin. W przypadku kategorii D, egzaminu na autobus, jest to stosownie 20 godzin szkolenia teoretycznego i 60 godzin szkolenia praktycznego. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego można przystąpić do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Zasady egzaminowania na prawo jazdy w ośrodku WORD

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i złożyć tam wymagane dokumenty. Ośrodków jest na terenie Polski 49. Termin egzaminu uzgadnia się w wybranym WORD.

Osoba chcąca przystąpić do egzaminu musi złożyć następujące dokumenty.

  • wypełnione podanie,
  • 1 fotografia bez nakrycia głowy, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  • dowód potwierdzający zapłatę za egzamin,
  • orzeczenie lekarza o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu w zakresie szkolenia podstawowego,
  • jeżeli kandydat 3 razy uzyskał wynik negatywny na egzaminie teoretycznym lub praktycznym, to musi dostarczyć również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dodatkowego.
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Egzamin państwowy na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Egzamin teoretyczny składa się z maksymalnie 18 pytań testowych. Podchodzący do egzaminu ma do wyboru trzy możliwe odpowiedzi (A, B lub C). Ważne jest, że prawidłowa odpowiedź może być jedna, dwie lub wszystkie trzy. Pominięcie chociaż jednej dobrej lub wybranie nieprawidłowej odpowiedzi uznaje się za błąd. Test kategorii D na autobus składa się z 18 pytań specjalistycznych. Zdający może popełnić 2 błędy. Czas trwanie egzaminu jest niezmienny i trwa 25 minut. W przypadku, kiedy dana osoba zdaje testy na dwie kategorie czas egzaminu jest zwiększony o 10 min. Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie egzaminu komputerowego, pisemnego lub ustnego. Ważne jest, iż wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy od daty zdania. A w tym czasie można poprawiać egzamin praktyczny.

Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.