Money.pl Motoryzacja

Taryfikator mandatów w transporcie drogowym

Taryfikator mandatów

I. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą Naruszenie Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą Grzywna w zł
1 art. 92a ust. 1 pkt 1 [1] Realizacja przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu, z wyjątkiem wykresówek art. 87 [1] 50 za brak każdego wymaganego dokumentu, nie więcej niż 500

II. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą Naruszenie Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą Grzywna w zł

art. 92a ust. 1 pkt 2 [1] Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy realizacji przewozu drogowego:
2 a) o czas do jednej godziny art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] 100
3 b) o czas powyżej jednej godziny do trzech godzin art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] 300
4 c) o czas powyżej trzech godzin art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] 500

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy realizacji przewozu drogowego:
5 a) o czas powyżej 15 min do 30 min art. 7 [2] oraz art. 7 [31 150
6 b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin art. 7 [2] oraz art. 7 [3] 300
7 c) o czas powyżej dwóch godzin art. 7 [2] oraz art. 7 [3j 500

Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy realizacji przewozu drogowego:
8 a) o czas powyżej 15 min do 30 min art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] od 100 do 150
9 b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] 300
10 c) o czas powyżej dwóch godzin art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] 500

III. Urządzenia rejestrujące - tachograf

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą Naruszenie Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą Grzywna w zł

11 art. 92a ust. 1 pkt 3 [1] Realizacja przewozu drogowego pojazdem nie wyposażonym w urządzenie rejestrujące art. 3 [4] 500
12 Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które rejestruje nie wszystkie wymagane elementy art. 15 ust. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4] 400
13 Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje danych dotyczących okresów aktywności kierowców jednocześnie, ale oddzielnie art. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4] 200
14 Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu rozdział VI załącznika nr 1 [4] 200
15 Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe art. 15 ust. 8 [4] 500
16 Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone art. 15 ust. 8 [4] 500
17 Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi art. 15 ust. 8 [4] 500

IV. Wykresówki

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą Naruszenie Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą Grzywna w zł
18 art. 92a ust. 1 pkt 3 [1] Nieokazanie wykresówki art. 15 ust. 7 [4] 200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500
19 Okazanie wykresówki, która zawiera nie wszystkie dane o okresach aktywności kierowcy rozdział III i IV załącznika nr 1 [4] 200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500
20 Nieokazanie ręcznych zapisów prowadzonych przez kierowcę w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony albo działa wadliwie, lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu art. 16 ust. 2 [4] 200 za każdy dokument, nie więcej niż 500
21
Okazanie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi art. 15 ust. 8 [4] 500
22 Używanie tej samej wykresówki przez innego kierowcę, z wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja tachografu przewiduje taką możliwość art. 14 ust. 4 lit. c [4] od 200 do 500
23 Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę art. 15 ust. 2 [4] 500

Okazana wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów lub zawiera nieprawidłowe wpisy dotyczące:
24 a) imienia lub nazwiska kierowcy art. 15 ust. 5 lit. a [4] od 50 do 100
25 b) numeru rejestracyjnego pojazdu art. 15 ust. 5 lit. c [4] od 50 do 100
26 c) miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki art. 15 ust. 5 lit. b [4] od 50 do 100
27 d) miejsca lub daty końcowej używania wykresówki art. 15 ust. 5 lit. b [4] od 50 do 100
28 e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu art. 15 ust. 5 lit.d [41 od 50 do 100
29 f) stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu art. 15 ust. 5 lit. d [4] od 50 do 100
30 Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i przeznaczony do danego typu urządzenia rejestrującego art. 14 ust. 1 [4] 50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500
31 Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej art. 15 ust. 1 [4] 50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień, kiedy kierowca ma obowiązek używać wykresówek:
32 a) w okresie jednego dnia art. 15 ust. 2 [4] od 100 do 200
33 b) w okresie dłuższym niż jeden dzień art. 15 ust. 2 [4] od 400 do 500
34 Wykresówka zapisywana była za długo art. 15 ust. 2 [4] od 50 do 300
35 Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu art. 15 ust. 3 [4] od 100 do 300

Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem)
36 a) w czasie dziennego okresu prowadzenia pojazdu art. 15 ust. 3 [4] od 50 do 200
37 b) w okresie dłuższym niż jeden dzień art. 15 ust. 3 [4] od 200 do 500

V. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących stosowania tachografów cyfrowych

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą Naruszenie Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą Grzywna w zł
38 art. 24 ust. 4 pkt 1 [5] Używanie więcej niż jednej karty kierowcy art. 14 ust. 4 lit. c [41 500
39 art. 24 ust. 4 pkt 2 [5] Posługiwanie się cudzą lub nieważną kartą kierowcy podczas prowadzenia pojazdu art. 14 ust. 4 lit. c [4] 500
40 art. 24 ust. 4 pkt 3 [5] Nieuzasadnione nieposługiwanie się kartą kierowcy art. 15 ust. 2 [4] 500

art. 24 ust. 4 pkt 4 [5] Niezrobienie wydruku danych z tachografu cyfrowego odnoszących się do okresów rejestrowanych przez ten tachograf oraz niezaznaczenie danych umożliwiających identyfikację:
41 a) imienia i nazwiska kierowcy art. 15 ust. 1 [41 od 50 do 100
42 b) numeru karty kierowcy art. 15 ust. 1 [41 od 50 do 100
43 c) numeru prawa jazdy art. 15 ust. 1 [4] od 50 do 100
44 d) nieopatrzenie wydruku swoim podpisem po zakończeniu przewozu drogowego art. 15 ust. 1 [4] od 50 do 100
45 art. 24 ust. 4 pkt 5 [5] Niezgłoszenie faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy art. 15 ust. 1 [4] 500
46 art. 24 ust. 4 pkt 6 [5] Niezwrócenie do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy art. 15 ust. 1 [4] 500
47 art. 24 ust. 4 pkt 7 [5] Odmowa okazania karty kierowcy oraz wszelkich zapisów odręcznych i wydruków, jeżeli były wymagane, na żądanie uprawnionego organu kontrolnego art. 15 ust. 7 pkt a lit. ii) [4] 500