=

Money.plMotoryzacja

Testy na Prawo Jazdy

Testy Prawa Jazdy

Testy na Prawo Jazdy

Rozpocznij test i sprawdź swoją wiedzę
Wybierz odpowiednią kategorię
Podstawowe informacje

Prawo jazdy to dokument potwierdzający uprawnienie danej osoby do kierowania pojazdem silnikowym wskazanym w dokumencie.

Wszelkie postanowienia dotyczące prawa jazdy oraz egzaminu na prawo jazdy zostały zapisane w Kodeksie Drogowym, czyli Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami.

Osoby zainteresowane egzaminem na prawo jazdy ora przepisami o ruchu drogowym mogą zdobyć więcej aktualnych informacji na stronie www Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Warunki konieczne do otrzymania dokumentu prawo jazdy to:
 • osiągnięcie wymaganego dla danej kategorii wieku,
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych, a także, o ile jest wymagane, orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 • odbycie wymaganego dla danej kategorii prawa jazdy szkolenia (teoretycznego i praktycznego),
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego,
 • ponadto ubiegający się o prawo jazdy musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe; kandydat może ewentualnie przedstawić stosowane zaświadczenie, iż studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie Polski.
 • dodatkowo prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T może być wydane osobie niepełnoletniej wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Ubiegający się o prawo jazdy musi złożyć w biurze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego:
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a cudzoziemiec - paszport lub kartę stałego pobytu,
 • właściwie wypełnione podanie;
 • dowód uiszczenia stosownej opłaty za egzamin,
 • jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • orzeczenie lekarza o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (prócz kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E),
 • dokument zaświadczający ukończenie kursu przygotowawczego w zakresie podstawowym, albo dodatkowym, jeżeli dana osoba trzy razy pod rząd uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej lub z części praktycznej egzaminu,
 • jeżeli zdający nie ukończył jeszcze 18 lat musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii:
  • B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1,
  • B, C, C1,D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E
 • oraz zaświadczenie o aktualnie odbywanej zasadniczej służbie wojskowej, jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii D lub D1 jest żołnierzem i nie ukończyła jeszcze 21 roku życia.
Szkolenie kandydatów w Ośrodkach Szkolenia Kierowców

Aby przystąpić do prowadzonego przez Ośrodki Szkolenia Kierowców kursu na prawo jazdy, wystarczy zgłosić się do wybranej szkoły jazdy. Pracownicy wybranego ośrodka mają obowiązek poinformować kursantów o dalszym trybie postępowania i szkolenia. Celem takiego szkolenia jest przygotowanie osób starających się o uzyskanie prawa jazdy do kierowania odpowiednimi pojazdami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu oraz innym uczestnikom ruchu. Szkolenie z każdej kategorii podzielone jest na część praktyczną oraz część teoretyczną. Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy poszczególnych kategorii mają różną proporcję zajęć teoretycznych i praktycznych. Średnio jest to zazwyczaj ok. 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych. Ilość godzin trwania kursu może ulec zmianie w przypadku, kiedy kursant szkoli się w zakresie więcej niż jednej kategorii lub posiada już prawo jazdy. Szkolenie w danym ośrodku szkoleniowym zawsze powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym.

Państwowy egzamin na prawo jazdy

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i złożyć tam wymagane dokumenty (opisane w punkcie "Ubiegający się o prawo jazdy musi złożyć w biurze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego").Ośrodków WORD jest na terenie naszego kraju 49. Egzamin państwowy na prawo jazdy składa się również z części teoretycznej oraz części praktycznej.

Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.