Money.plMotoryzacjaWiadomościPublikacje

Hyundai Elantra - Doceniona Europa

2016-05-19 16:52

Hyundai Elantra - Doceniona Europa

Pierwsza Elantra zadebiutowa?a w 1990 roku. Dzi? postrzegamy j? jako model segmentu C, wówczas - g?ównie przez mniejszego Pony (pó?niej zwanego Excel) - klasyfikowana by?a w klasie ?redniej (segment D). I to by? jej najwi?kszy problem. O ile na rynku ameryka?skim Elantra by?a modelem kompaktowym i w tej klasie oferowa?a ca?kiem sporo, to w Europie, w zestawieniu z pot??n? konkurencj? "?redniaków", nie mia?a wi?kszych szans. Jej jedynym atutem by?a cena.

Wszystko zmieni?o si? w 2010 roku, kiedy ?wiat ujrza? jej pi?t? generacj?. Dost?pna wy??cznie jako sedan nie mia?a ju? oczarowywa? Europy, w której ju? wcze?niej trudno by?o jej si? odnale??, lecz dosta?a nowe zadanie: podbi? reszt? ?wiata. To uda?o si? niezawodnie, bowiem trafia w gust kierowców na wszystkich kontynentach - poza Europ? i Antarktyd?. Dowodem jest wynik z 2015 roku. Nabywców znalaz?o niemal 747 tys. sztuk modelu, oferowanego w jednej wersji nadwoziowej i wy??cznie z silnikami benzynowymi.

W Europie Elantra oferowana jest tylko na rynkach ?rodkowo-wschodnich, w tym w Polsce. Wynika to z ma?ej popularno?ci sedanów segmentu C w "starej Europie" zdecydowanie preferuj?cej hatchbacki. U nas trójbry?owe nadwozia wci?? maj? swoich zwolenników, o czym ?wiadcz? liczby. Toyota sprzeda?a w 2015 roku 4067 szt. Corolli, Volkswagen 1775 szt. Jetty, a Renault 901 szt. Fluence'a. Na tym tle Elantra nie ma si? czym pochwali?, bowiem klientów znalaz?o zaledwie 401 egzemplarzy. Teraz ma to szanse si? zmieni?, bowiem korea?ska firma zdecydowa?a si? na prosty krok.

Diesel w gamie

Pi?ta generacja sprzedawana w Polsce, nap?dzana by?a jednym jedynym silnikiem "Gamma" 1.6 MPI (wtrysk wielopunktowy) o mocy 132 KM. Nie jest to z?e ?ród?o nap?du, prosta technika dba o pó?niejsze koszty utrzymania, a moc jest wystarczaj?ca do nap?du Elantry. Dlatego t? jednostk? zastosowano tak?e w najnowszej, szóstej generacji. Oficjalnie oferuje 128 KM mocy i minimalnie ni?szy moment obrotowy 155 Nm, co prawdopodobnie wynika z konieczno?ci spe?nienia normy Euro VI. Jednostka ??czona jest ze skrzyni? r?czn? lub automatyczn?, obydwie konstrukcje s? sze?ciobiegowe.

Ni?sze osi?gi silnika nie s? powodem do niepokoju. Auto jest tak samo dynamiczne jak poprzednia generacja i potrafi osi?gn?? setk? w 10,1 sekundy oraz rozp?dzi? si? do 200 km/h. Dla skrzyni automatycznej te warto?ci s? nieco gorsze, przyspieszenie zajmuje pó? sekundy d?u?ej, a pr?dko?? maksymalna wynosi 195 km/h. Jedynie ?rednie spalanie wzros?o o 0,1 l/100 km (skrzynia r?czna) do poziomu 6,6 l/100 km, co mo?e by? spowodowane wzrostem masy o 36 kg w stosunku do poprzedniej generacji.

Silniki benzynowe s? ch?tnie wybierane przez klientów indywidualnych, za? floty nadal preferuj? silniki wysokopr??ne. Hyundai postanowi? dopie?ci? wszystkich poszukiwaczy oszcz?dno?ci w spalaniu i tym razem do??czy? do gamy silnikowej jednostk? "U2" 1.6 CRDi. Jest to wersja o mocy 136 KM zapewniaj?ca osi?gi bardzo zbli?one do tych oferowanych przez silnik benzynowy. Do wyboru jest skrzynia r?czna sze?ciobiegowa lub dwusprz?g?owa o siedmiu biegach. W zale?no?ci na któr? przek?adni? si? zdecydujemy, silnik oferuje odpowiednio moment 260 Nm w zakresie 1500-3500, lub 300 Nm w zakresie 1750-2500 obr./min. Czas przyspieszenia 0-100 km/h jest o 0,4 sekundy d?u?szy ni? dla silnika 1.6 MPI, ale za to deklarowane przez producenta ?rednie zu?ycie paliwa wynosi 4,5 i 4,1 l/100 km.

In?ynierowie zachowali kolumny McPhersona z przodu i belk? skr?tn? z ty?u. Z tym zestawem auto dobrze radzi sobie na polskich drogach. Elantra pos?usznie reaguje na polecenia wydawane przez kierowc?, a stosunkowo komfortowe zawieszenie dyskretnie po?yka nierówno?ci, czemu nie towarzysz? ?adne niepokoj?ce odg?osy.

Komfort i bezpiecze?stwo

Koncepcja nadwozia o smuk?ych liniach pozosta?a bez zmian. Nadal mamy do czynienia z modelem wygl?daj?cym dynamicznie i nowocze?nie. Zachowano charakterystyczne dla poprzedniej generacji tylne lampy mocno zachodz?ce na b?otniki, podci?t? lini? okien, czy mocno opadaj?c? lini? dachu. Z przodu zastosowano za? nowy grill upodabniaj?cy Elantr? do pozosta?ych modeli marki.

Nowa Elantra posiada identyczny rozstaw osi jak jej poprzedniczka - 2,7 m. D?ugo?? wzros?a o 20 mm, szeroko?? za? o 25 mm. Poprawiono poziom bezpiecze?stwa, stosuj?c wi?cej stali o wysokiej wytrzyma?o?ci oraz kilka nowych systemów, jak monitorowanie martwego pola (BSD) czy ostrze?enie przed pojazdami nadje?d?aj?cymi z ty?u (RCTA). Kierowcy, poszukuj?cy systemów umilaj?cych ?ycie, mog? dosta? w Elantrze fotel z pami?ci? ustawie?, pakiet zimowy - obejmuj?cy podgrzewane fotele i kierownic?, wentylacj? foteli, automatycznie otwieraj?cy si? baga?nik, gdy w pobli?u wykryty zostanie kluczyk, czy zestaw audio firmy Harman ze wzmacniaczem i o?mioma g?o?nikami.

Zagl?daj?c do wn?trza mo?na przypuszcza?, ?e Hyundai zatrudni? stylistów pracuj?cych do niedawna w Seacie. Kszta?t deski rozdzielczej przypomina t? z modelu Leon. To uk?on w stron? klientów o tradycyjnych gustach. Do wyboru s? trzy kolory tapicerki: be?owa, szara i czarna. Materia?y nie s? tak dobre, jak cho?by w i30, ale to przemy?lana polityka, dostosowana do rynków mniej wymagaj?cych ni? europejski. Nie ma jednak na co narzeka?, a dobra jako?? wykonania i gruba kierownica to du?e plusy wn?trza. Ergonomia tak?e jest bez zarzutu, wszystko jest w zasi?gu r?ki i tam, gdzie si? tego spodziewamy.

Szybko opadaj?ca linia dachu nadal nie jest ?askawa dla wysokich pasa?erów tylnej kanapy, co by?o tak?e problemem poprzedniej Elantry. Szkoda jednak, ?e pojemno?? baga?nika zmniejszy?a si? z 485 do 458 litrów, a zawiasy klapy wchodz? do wn?trza, gdzie mog? kolidowa? z baga?em.

Tanio nie jest

Hyundai ju? jaki? czas temu og?osi?, ?e nie zamierza ju? tanio sprzedawa? swoich samochodów, bo skoro oferuje porównywaln? jako??, to dlaczego ceny mia?yby by? ni?sze ni? u konkurencji. Elantra nie jest wyj?tkiem, cennik zaczyna si? od kwoty 67 900 z? za podstawow? specyfikacj? Classic Plus. Nie jest ona zupe?nym golasem, oferuje bowiem r?czn? klimatyzacj?, system audio z CD/MP3/USB czy elektrycznie sterowane lusterka, ale dop?ata do kolejnej specyfikacji wynosi a? 9 tys. z?. A w sumie s? cztery poziomy wyposa?enia.

Dwana?cie tysi?cy z?otych - tyle trzeba dop?aci?, by zamiast silnika benzynowego pod mask? pracowa? Diesel. To spora ró?nica, wymagaj?ca porz?dnych kalkulacji kosztów serwisu i szacowania rocznych przebiegów, by z pewno?ci? orzec, ?e w pe?ni op?acalna. Ale jej obecno?? w gamie to spora zaleta, bowiem pozwala korea?skiej marce wyj?? z ofert? do flot samochodowych, które dot?d omija?y ten model szerokim ?ukiem w?a?nie ze wzgl?du na brak jednostki wysokopr??nej w ofercie.

Nowy Hyundai Elantra robi dobre wra?enie. To samochód typu "wsiadasz i jedziesz", nad niczym nie trzeba si? tu zastanawia?, do niczego nie trzeba si? przyzwyczaja?. Posiada pewne wady w postaci szybko opadaj?cej linii dachu i przeci?tnego baga?nika, ale ma te? swoje mocne strony, jak jako?? wykonania, czy Diesla w gamie.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne