Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Wyższe opłaty za parkowanie, także w weekendy

2016-05-09 09:18

Wyższe opłaty za parkowanie, także w weekendy

Kwestie dotyczące opłat za parkowanie reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które w znowelizowanej postaci obowiązuje od 14 lutego 2014 r. Przepisy nakazują, by w strefie płatnego parkowania oznakowanej znakami D-44, D-45 miejsca postojowe wyznaczone były znakami pionowymi D-18 i jednocześnie znakami poziomymi P-18, P-19, P-20, P-24. Zgodnie z interpretacją przepisów opłaty za postój mogą być pobierane jedynie w tak oznakowanych miejscach.

Związek Miast Polskich nie zgadza się jednak z takim podejściem do przepisów, które wymuszają tworzenie dużej liczby znaków pionowych i poziomych w centrach miast, będących często obszarami staromiejskimi i zabytkowymi. Ponadto oznakowanie poziome na wielu nawierzchniach bywa nietrwałe i wymusza ciągły monitoring tych miejsc. Według samorządowców wielu kierowców wykorzystuje tak skonstruowane przepisy i parkuje swoje samochody w tych miejscach, gdzie nie ma ustawionych i namalowanych odpowiednich znaków. W ten sposób unikają oni opłaty za parkowanie. Miasta postulują więc powrót do koncepcji traktowania strefy płatnego parkowania jako obszaru, gdzie parkowanie pojazdów w dowolnym miejscu na drodze publicznej powoduje obowiązek uiszczenia stosownej opłaty.

Ponadto Zarząd Związku Miast Polskich chciałby, by wysokość opłat za parkowanie nie była określana przez ustawę (maksymalna dopuszczalna stawka za godzinę wynosi obecnie 3 zł), a była przedmiotem uchwały rady miasta, bądź jej maksymalna wysokość została podwojona.

Postulowane jest również zwiększenie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej. Obecnie wynosi ona 50 zł i w wielu miastach opłaca się podjąć ryzyko pozostawienia auta na cały dzień bez opłacenia miejsca parkingowego, gdyż potencjalna kara jest niewiele wyższa od całodniowego biletu za parkowanie. Ponadto w wielu miastach, w przypadku kierowców sporadycznie nie wnoszących opłaty za postój, stosuje się obniżoną wysokość opłaty dodatkowej pod warunkiem niezwłocznego jej uiszczenia.

Samorządowcy wnoszą ponadto o rozszerzenie możliwości pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania poza dni robocze (w niedziele i święta). W wielu miejscowościach, głównie turystycznych, to właśnie w dni wolne od pracy zwiększa się znacząco natężenie ruchu samochodów w centrach miast.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne