Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Posłowie Kukiz'15 za podwyżką tzw. kilometrówki

2016-07-26 11:21

Posłowie Kukiz'15 za podwyżką tzw. kilometrówki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.) możliwe jest używanie do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy, za co pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości ustalonej na podstawie rodzaju pojazdu, pojemności silnika, liczby przejechanych kilometrów oraz stawek za kilometr ustalonych przez ustawodawcę. Od 2007 r. stawki te jednak pozostają na niezmienionym poziomie.

Jak podkreślają autorzy projektu nowelizacji projektowana zmiana jest niezbędna ze względu na istotny wzrost kosztów używania pojazdów, w tym w szczególności kosztów ubezpieczenia i serwisowania pojazdów oraz kosztów wynikających z utraty wartości pojazdu. Projektowana regulacja ma więc na celu urealnienie stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu i zagwarantowanie tym samym pracownikom zwrotu rzeczywiście ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji tych pojazdów.

Proponowane przez posłów ugrupowania Kukiz'15 zmiany stawek zostały wyliczone jako średnia z dwóch metod obliczeniowych, które uwzględniały średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm3 stawka za kilometr miałaby wzrosnąć z 0,5214 do 0,80 zł, zaś w przypadku aut z większymi jednostkami napędowymi proponowana jest podwyżka stawki z 0,8358 do 1,03 zł. Naturalnie podwyżki stawek objęłyby też motocykle i motorowery - odpowiednio z 0,2302 zł do 0,62 zł i z 0,1382 do 0,51 zł.

Drugą, równie istotną zmianą, byłoby wprowadzenie corocznej waloryzacji stawki kilometrówki w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych ujęty w ustawie budżetowej.

W ramach przeprowadzonych już konsultacji społecznych swoje poparcie dla tej podwyżki wyraziły liczne organizacje i instytucje.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne