Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Kto powinien zapewnić niepełnosprawnym auto egzaminacyjne?

2016-06-03 10:41

Kto powinien zapewnić niepełnosprawnym auto egzaminacyjne?

Sprawa, zgłoszona do Trybunału przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczy niezgodności przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami z Konstytucją w zakresie, w jakim nakładają na osoby z niepełnosprawnością obowiązek dostarczenia pojazdu przystosowanego do rodzaju schorzenia na potrzeby przeprowadzenia praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

RPO otrzymywał w tej kwestii sporo skarg i zapytań od osób niepełnosprawnych, z których wyłonił się problem nierównego traktowania osób z niepełnosprawnością, ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzające egzaminy państwowe na wszystkie kategorie prawa jazdy, zostały zwolnione z obowiązku zapewnienia pojazdu przystosowanego do egzaminowania osób z niepełnosprawnością. To na ich barkach spoczywa obowiązek dostarczenia pojazdu na państwowy egzamin praktyczny. Warto dodać, iż niepełnosprawna osoba odbywa kurs nauki jazdy, korzystając z pojazdu ośrodka szkolenia kierowców, który jest zobowiązany posiadać pojazdy przystosowane do rodzaju niepełnosprawności, jeżeli szkoli osoby z niepełnosprawnością.

Według Rzecznika zaskarżona regulacja narusza konstytucyjną zasadę równości oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnoscią, jest także sprzeczna z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz nakazem tworzenia przez ustawodawcę takich przepisów, które zapewniają efektywne wsparcie osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego. Ponadto narusza przepisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przede wszystkim prawo do mobliności, ograniczając prawo tych osób do samodzielnego prowadzenia życia i swobodnego przemieszczania się.

Powyższy problem był przedmiotem wystąpień Rzecznika z dnia 19 grudnia 2011 r., 21 marca i 20 lipca 2012 r. kierowanych do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W odpowiedzi Minister zwrócił się do Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD i Przemysłowego Instytutu Motoryzacji o opinie w sprawie możliwości zapewnienia przez WORD-y pojazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do dziś Minister nie zajął jednak merytorycznego stanowiska w problemowej sprawie.

Dlatego też o konstytucyjności przepisów rozstrzygnie Trybunał Kopnstytucyjny 8 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne